Förbundsnytt

3 juni 2019

Hej till er alla!

Här kommer en ny information ang Handikappersättning då vi nu har fått mer information  för vi fick flera reaktioner på den förra information. Jag har kollat upp närmare med SDR och fått en mer utförlig information idag  som kommer här:

Här kommer lite information som är bra att veta gällande handikappersättning.
SDR, FSDB och SRF har fortfarande dialog med Försäkringskassan/ FK / kring dessa frågor för bättre handläggning.
Tyvärr upphör handikappersättning när man blir ålderspensionär efter 1 januari 2019. Det betyder  att man då måste ansöka om merkostnadsersättning. Merkostnadsersättning och Handikappersättning har ej samma förmåner.

Om du får ett sånt meddelande räcker det att du skriver så här:
”Jag är döv och har varit det hela livet (eller från det år ni blev döv) Ni på försäkringskassan har läkarintyg på min dövhet sen tidigare.”

Då får du schablonbeloppet på 40% av prisbasbelopp ( du får samma handikappersättning som tidigare om ej den har höjts) och du har rätt till pensionärsintyg då ni är pensionärer.

MEN det kan finnas handläggare som ändå säger att du behöver lämna ny audiogram då det tyvärr står i reglerna att det är upp till handläggare att bedöma. Då måste du tyvärr komplettera dessa papper om dom kräver. Men vi får hoppas att er handläggare ej kräver audiogram av er.

PS: Det gäller alltså nya ålderspensionär som fyller eller har fyllt 65 år i år, 2019. DS

Ni som har varit pensionär sen flera år behöver inte tänka på det utan ni får fortfarande handikappersättning som tidigare. Men tyvärr finns det hos vissa platser där FK har skickat meddelande till dom som har varit pensionär sen tre år tidigare och begärt uppföljning och dom kan säga att du får övergå till merkostnadsersättning men då kontaktar du FK och säger att detta ej stämmer och att du ska ha handikappersättning även i fortsättningen.

Kontakta gärna oss om ni har frågor och funderingar!

Med vänliga hälsningar från styrelsen genom Thyra

31 maj 2019

I slutet på år 2018 fick vi i styrelsen på stötningar om att texten på sidan ” Seniornytt” var för liten och svår att läsa. En motion om detta har även sänts till SDP:s förbundsstämma i Härnösand. Från och med Dövas tidning nr 1/ 2019 blev texten större på ” vår” sida. Vi vill gärna ha era rektioner. Är texten lättare att läsa nu? Vi tar emot tips på förbättringar av Seniornytt.Vi behöver medlemmarnas stöd även när det gäller kurser som SDP ska genomföra. Vad vill ni ha? Vi har fått ett önskemål om ” Hälsa”. Kanske ska vi ha en kurs i ” Miljö”?   Hör av er!

Thyra har ny bildtelefonadress, Adressen är : thyra.lindstrom@ectalk.se

23 april 2019

SDP deltar tillsammans med övriga hörselskadeorganisationer i ett projekt son drivs av Post- och telestyrelsen (PTS). Projektet ska dels se hur bildtelefonanvändare kan få samma möjligheter, förmåner och tillgänglighet som övriga telefonabonnenter, dels se över hur man kan förbättra kommunikationen med döva i krissituationer.

Mer om här projektet i WORD eller PDF här. 

11 april 2019

Den 26-27 mars hade SDP:s styrelse sammanträde på Västanviks folkhögskola, Leksand. Det var strålande solsken bägge dagarna.

Förberedelserna inför stämman i Härnösand är i det närmaste klara och stämmohandlingarna kommer att sändas ut inom kort. Det gläder oss, att 11 föreningar/sektioner har sammanlagt anmält 21 ombud.

Styrelsen diskuterade hemsidan och hoppas att snart kunna ge information på teckenspråk där.

De viktigaste frågorna, som SDP fortsätter driva är ”Teckenspråk inom äldreomsorgen för döva” samt ett ökat antal Äldrevägledare i Sverige. SDP har också ansökt om bidrag från fonder till att skapa en Väntjänst. Vi väntar på svar. Vi vet, att många medlemmar redan idag gör ideella insatser och besöker vänner som av olika skäl inte kan  komma till möten. Vi är mycket glada över era viktiga insatser. Andra frågor  som styrelsen arbetar vidare med är ”Äldres teckenspråk”.

Styrelsen har börjat arbeta med en ny informationsbroschyr. Om vi har tur kan den bli färdig till Dövas dag i Visby, där SDP kommer att vara på plats för att informera om förbundet. SDP kommer även att börja ge någon  form av föreningssupport, eftersom den har efterfrågats.

Det finns önskemål om kurser i IT-kunskap och Hälsa för äldre. SDP planerar att genomföra en veckokurs om hälsa på Västanviks folkhögskola under våren 2020.

Glöm inte att anmäla er till Ålborg! Ni som inte vill betala över Internet kan betala genom att gå till banken,. Styrelsen hjälper er gärna med anmälan. Kontakta någon av oss! Danmark väntar på att få se en stor grupp glada svenskar i Ålborg.

18 mars 2019

SDP deltar i ett projekt som drivs av Post- och Telestyrelsen ( PTS ) och som handlar om hur man kommunicerar med döva – främst äldre- i krissituationer. Mer information kommer allt eftersom projektet rullar på. Detta är ett mycket viktigt område för oss inom SDP.

Birgitta Martinell har tidigare skrivit en rapport om ” Valfrihet och Värdighet för äldre döva” och SDP gör nu tillsammans med SDR en kartläggning, som ska följa upp rapporten och visa om det har blivit bättre, om situationen är oförändrad eller om det har blivit sämre.

Bittan Martinell kommer att föreläsa om ” Och hur gick det sen?” vid vår kommande förbundsstämman i Härnösand den 25 juni.

Varma förbundshälsningar/ Styrelsen

15 mars 2019

Hej Pensionärer! SDR har kommit ut med information om Handikappersättning på teckenspråk och ni kan länka in er på SDR:s hemsida om Save Handikappersättning och där får ni all information om vad som händer.

http://sdr.org/component/k2/item/1797-information-om-handikappersattning-och-merkostnadsersattning

13 mars 2019

Hej pensionärer! Här kommer lite info om SDR:s projekt ” Likabehandlingsarbete” som nog många av er känner till och har fått information genom era föreningar hoppas vi. Vi vill ändå på det här sättet tala om för er att ni kan söka ytterligare information ang SDR:s förslag på ” Likabehandlingsarbete ” genom att länka in er här på följande följebrev som bifogas här.

Detta ämne ” Likabehandlingsarbete” gäller ALLA föreningar oavsett vilken typ av förening. Det handlar om hur man beter sig i föreningen och i styrelsen och hur man tar hand om varandra i föreningen och om varje medlems välmående och trygghet inom föreningen. Om er förening inte har tagit upp det här, så kontakta er styrelse och be att dom ordnar en debattdag och då gå igenom det hela!

Om ni har frågor eller behöver hjälp  kontaktar ni oss inom styrelsen!

Med varma  hälsningar önskar styrelsen

————————————————-

3 februari 2019

Den 11-12 december hade SDP 2018 års sista sammanträde i Örebro i ABF:s lokaler. SDP är nu medlem i ABF, vilket innebär att våra föreningar och sektioner kan använda ABF:s lokaler ”hemma” vid behov. Valberedningen deltog i sammanträdet.

Dagordningen var som vanligt lång med många viktiga frågor.

SDP har sökt och fått en del fondbidrag under året och har en förhållandevis bra ekonomi.

Förberedelserna inför förbundsstämman i Härnösand den 25-27 juni pågår för fullt. Programmet är klart och och styrelsen arbetar med de handlingar som ska sändas ut. Ombudsavgiften blir densamma som 2017. Tre motioner har inkommit.

Vi hade många rapporter. Styrelsen är bra på att representera SDP.

Eftersom Sverige fortfarande inte har någon regering har vi i nuläget inte haft så många kontakter med politiker.

SDP fortsätter kartläggningen av äldreboenden tillsammans med SDR.

Styrelsen kommer även att arbeta för att det ska finnas fler äldrevägledare för döva i Sverige samt med frågan om äldres teckenspråk.

Undersökningen ”Förtur hos läkare för döva som drabbas av ögonsjukdom” är nu slutförd och kommer att redovisas på förbundsstämman då den gäller en motion från 2017.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Där hittar medlemmarna viktig information. Vår förhoppning är att kunna ha aktuell information på teckenspråk. Styrelsen emotser också bidrag från föreningarna/medlemmarna till hemsidan.

Sidan Seniornytt i Dövas Tidning har fr o m nummer 6/2018 större text enligt önskemål. Vi vill gärna veta vad medlemmarna tycker.

SDP har även en Facebookgrupp.

Styrelsen arbetar med en ny Informationsbroschyr samt med att revidera Normalstadgarna.

Den nya medlemshanteringen är nu genomförd. Styrelsen kommer även att undersöka möjligheten att SDP/föreningarna kan ha stödmedlemmar.

Styrelsen besöker gärna föreningarna och sektionerna om det finns möjlighet.

I Danmark har man något som man kallar Besöksvänner. I Sverige kallar vi det Väntjänst. Det innebär att medlemmar i föreningarna och sektionerna besöker äldre döva som av olika skäl inte har möjlighet att komma till mötena. De kan annars bli mycket ensamma och kanske isolerade. SDP hoppas kunna skapa något liknande det som finns i  Danmark och ska söka (och hoppas få) bidrag från olika fonder för detta ändamål.

Om Post- och Telestyrelsen beviljar de pengar som sökts kommer SDP att tillsammans med ett företag som heter Dramaski att driva ett projekt om IT-utbildning för döva- främst äldre.

SDP deltar också i SDR:s likabehandlingsarbete.

Enligt önskemål från medlemmar kommer SDP tillsammans med Västanviks folkhögskola  att försöka genomföra en kurs om  ”Hälsa för äldre”.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Leksand den 26-27 mars.

TIdigare nytt: 

Styrelsen höll sitt första sammanträde efter sommaren 20-21 augusti. Fokus låg på förberedelser inför stämman 2019. SDP har fått bidrag från flera fonder och har därmed en stabil ekonomi.

SDP har under valrörelsen skapat ett kontaktnätverk av politiker och organisationer, som vi avser att fortsätta samarbetet med.

Styrelsen följer den antagna verksamhetsplanen. Samarbetsavtal med SDR förväntas bli klart under hösten.  Vi inväntar nu svar från landstingen i SDPs/SDRs kartläggning av äldreboenden. En ny informationsbroschyr ska tas fram och Normalstadgarna ska revideras och anpassas till de stadgar som antogs på stämman 2017. Styrelsen arbetar vidare med frågan om äldres teckenspråk.