Sveriges Dövas Pensionärsförbund

 

torsdag, 19 oktober - 2017  

Hem | Om SDP | Verksamhet | Projekt | Evenemang | Kurser | Kontakta oss

Stadgar

SVERIGES DÖVAS PENSIONÄRSFÖRBUND

antagna den 16 juni 2011

§ 1 Förbundets namn

Förbundets namn är SVERIGES DÖVAS PENSIONÄRSFÖRBUND (SDP).
Organisationen bildades den 8 augusti 1976 med namnet Sveriges Dövas Pensionärsråd (SDP), som den 25 augusti 2001 ändrades till Teckenspråkiga Dövas Pensionärsförbund (TDPF). Den 30 april 2005 beslutades ett namnbyte till Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP).

Med pensionärsförening menas länsföreningar, lokala pensionärsföreningar, dövföreningarnas pensionärssektioner med egen styrelse.

§ 2 Ändamål

Mom 1
Förbundet, som är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, har till uppgift:

 • att hos allmänhet framhålla teckenspråkets centrala betydelse för teckenspråkiga döva och hörselskadade pensionärers gemenskap, självkänsla och kulturella identitet.
 • att arbeta för att teckenspråkiga döva och hörselskadade får en god livskvalité och livsmiljö med inflytande och bestämmande över sin egen situation.
 • att arbeta för att teckenspråkiga döva och hörselskadade, som behöver vård och omsorg, får detta i en teckenspråklig miljö.
 • att verka för att teckenspråkiga pensionärers erfarenheter och kunskaper tas tillvara i samhället i samspel med yngre generationer hos dövorganisationer och övriga organisationer.
 • att arbeta för att information till och från myndigheter och media till teckenspråkiga pensionärer sker på teckenspråk.
 • att främja teckenspråkiga pensionärers studie-, fritids- och kulturella verksamheter.
 • att främja pensionärsföreningars verksamheter.

§ 3 Organisation

Mom 1
Förbundet har sitt säte i Leksand.
Mom 2
Förbundets beslutande organ är:
Förbundsstämman
Styrelsen
Länsföreningar
Pensionärsföreningar 

§ 4 Räkenskapsår

Förbundets räkenskaps- och verksamhetsår är 1 januari - 31december.

§ 5 Anslutning

Föreningar, som bildats i enlighet med Förbundets stadgar kan anslutas till förbundet.

§ 6 Medlemskap

Mom 1
Alla som uppbär någon form av pension, kan bli medlemmar hos förbundets pensionärsföreningar.
          
Person, som är gift eller sambo med medlem, kan beviljas medlemskap, även om hon/han inte är pensionär.
Mom 2
Pensionärer, som på grund av stora avstånd ej kan ansluta sig till lokala pensionärsföreningar, kan få direkt medlemskap, som prövas av förbundsstyrelsen.
          
Mom 3
Det åligger varje medlem att följa organisationens stadgar och beslut, som fattats i stadgeenlig ordning.  

 

§ 7 Avgift

Mom 1
Medlem ska erlägga medlemsavgift till förbundet i den ordning som
förbundets styrelse beslutar. Medlemsavgiftens storlek till förbundet beslutas av stämman.

Varje medlem betalar av pensionärsföreningen fastställd medlemsavgift. Förbundsstämman fastställer förbundsavgiften.

§ 8 Pensionärsförening

Dessa organisationer skall:
Mom 1
senast den 30 april sända verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för närmast föregående år till förbundet.
Mom 2
fortlöpande redovisa styrelsens sammansättning.
Mom 3
erlägga förbundsavgiften årligen före den 30 april.

§ 9 Förbundsstämman

Mom 1
Förbundsstämman är SDP:s högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma ska hållas vartannat år före den 30 juni på tid och plats, som förbundsstyrelsen bestämmer.
Mom 2
Extra förbundsstämma hålls då ordinarie förbundsstämma, förbundsstyrelsen, revisorn eller minst hälften av de till förbundet anslutna föreningarna begär det.
Mom 3
Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska utsändas före 31 januari.
Mom 4
Kallelse till extra förbundsstämma ska utsändas senast tre månader innan stämman hålles.
Mom 5
Varje ansluten förening/sektion med egen styrelse har rätt att sända två ombud till förbundsstämman. Alla ombud ska vara teckenspråkiga döva och hörselskadade.
Mom 6
Anmälan av ombud ska vara insänd till SDP senast två månader före förbundsstämman. Ombud ska få stämmohandlingarna senast en månad före stämman.
Mom 7
Alla anslutna pensionärsföreningar/sektioner och enskilda medlemmar i
pensionärsföreningar/sektioner har under tiden mellan förbundsstämmorna rätt
att lämna motioner till ordinarie förbundsstämma.  
Motionerna ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 november året före förbundsstämma.
Motioner och styrelsens utlåtande däröver samt särskilda förslag från styrelsen ska vara utsända till ombuden senast två månader före stämman.
Mom 8
Pensionärsföreningars/sektionersombud, styrelsens ledamöter och revisor har yttranderätt på förbundsstämman.
Styrelsemedlemmar har ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet.
Mom 9
Varje ombud har en röst.
Mom 10
Förbundsstämman fattar beslut genom öppen eller sluten omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening förbundsstämmans ordförande företräder.
Vid lika röstetal av personval ska lottning ske.
Mom 11
Dagordning vid ordinarie förbundsstämma skall uppta följande:

 1. Förbundsstämmans öppnande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd och upprop av ombud
 3. Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av stämmoordförande
 6. Val av stämmosekreterare
 7. Val av protokolljusterare, som också är rösträknare
 8. Styrelsens meddelande
 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gångna åren
 10. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för de gångna åren
 11. Revisors berättelse för de gångna åren
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för de gångna åren
 13. Behandling av motioner och förslag
 14. Beslut om ersättning till styrelsen och valberedningen
 15.  Val av styrelsen för en tid av två år
                 a) förbundsordförande
                 b) vice ordförande
                 c) tre ledamöter
 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av två år
 17. Val av valberedning på tre personer för två år samt val av en sammankallande i valberedningen
 18. Fastställande av årlig förbundsavgift
 19. Fastställande av verksamhetsplan för två år
 20. Fastställande av rambudget för en tid av två år
 21. Avslutning

Mom 12
Vid förbundsstämman får endast de frågor behandlas, som upptagits i kallelsen.
Mom 13
Förbundsordföranden, eller vid förhinder för denne, vice ordförande öppnar förbundsstämman och leder förhandlingarna till dess stämmoordförande valts.
Mom 14
Förbundsstämmans protokoll ska justeras och skickas ut till pensionärsföreningarna senast tre månader efter förbundsstämman.

§ 10 Valberedning

Valberedningen skall under tiden mellan förbundsstämmorna aktivt arbeta med att få fram kandidater till SDP:s  styrelse och följa valberedningens arbetsordning, som förbundsstämman fastställt.

§ 11 Styrelsen

Mom 1
SDP:s verksamhet leds av förbundsstyrelsen, som verkställer förbundsstämmans beslut.
Mom 2
Styrelsen består av förbundsordförande, vice förbundsordförande och tre ledamöter.
Mom 3
Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden.
Mom 4
Styrelsen sammanträder med minst tre sammanträden/år, på kallelse av förbundsordföranden, eller då minst tre ledamöter begär det.
Mom 5
Styrelsen utser firmatecknare.
Mom 6
Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen utser.
Mom 7
Vid frågor, där ledamot är jävig, ska denne lämna sammanträdet vid dessa särskilda tillfällen.

§ 12 Ekonomiska förvaltningen

Mom 1
Styrelsen ansvarar för att den ekonomiska förvaltningen sker enligt god förvaltningssed.
Mom 2
Styrelsen utser inom sig två personer, som i förening tecknar förbundets firma.
Mom 3
Styrelsen ska vartannat år till förbundsstämman avlämna en av samtliga ledamöter underskriven årsredovisning för förgående åren jämte revisors berättelse.
Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt bokslutskommentarer, allt i enlighet med god redovisningssed.        
Mom 4
SDP kan, om så är lämpligt, anlita Sveriges Dövas Riksförbunds ekonomiska avdelning för administrativa tjänster.

§ 13 Revision

Av förbundsstyrelsen undertecknad verksamhetsberättelse skall tillsändas revisorn för revision inom tre månader efter verksamhetens utgång.

§ 14 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förbundsstämman och är giltigt om det stöds av minst 2/3 av de röstberättigade vid förbundsstämman.

§ 15 Förbundets upplösning

Förslag om förbundets upplösning kan endast fattas om minst 3/4 av de anslutna föreningarna godkänner det. Om förbundet upplöses ska alla tillgångar och handlingar överlämnas till Sveriges Dövas Riksförbund.