Den 11-12 december hade SDP 2018 års sista sammanträde i Örebro i ABF:s lokaler. SDP är nu medlem i ABF, vilket innebär att våra föreningar och sektioner kan använda ABF:s lokaler ”hemma” vid behov. Valberedningen deltog i sammanträdet.

Dagordningen var som vanligt lång med många viktiga frågor.

SDP har sökt och fått en del fondbidrag under året och har en förhållandevis bra ekonomi.

Förberedelserna inför förbundsstämman i Härnösand den 25-27 juni pågår för fullt. Programmet är klart och och styrelsen arbetar med de handlingar som ska sändas ut. Ombudsavgiften blir densamma som 2017. Tre motioner har inkommit.

Vi hade många rapporter. Styrelsen är bra på att representera SDP.

Eftersom Sverige fortfarande inte har någon regering har vi i nuläget inte haft så många kontakter med politiker.

SDP fortsätter kartläggningen av äldreboenden tillsammans med SDR.

Styrelsen kommer även att arbeta för att det ska finnas fler äldrevägledare för döva i Sverige samt med frågan om äldres teckenspråk.

Undersökningen ”Förtur hos läkare för döva som drabbas av ögonsjukdom” är nu slutförd och kommer att redovisas på förbundsstämman då den gäller en motion från 2017.

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Där hittar medlemmarna viktig information. Vår förhoppning är att kunna ha aktuell information på teckenspråk. Styrelsen emotser också bidrag från föreningarna/medlemmarna till hemsidan.

Sidan Seniornytt i Dövas Tidning har fr o m nummer 6/2018 större text enligt önskemål. Vi vill gärna veta vad medlemmarna tycker.

SDP har även en Facebookgrupp.

Styrelsen arbetar med en ny Informationsbroschyr samt med att revidera Normalstadgarna.

Den nya medlemshanteringen är nu genomförd. Styrelsen kommer även att undersöka möjligheten att SDP/föreningarna kan ha stödmedlemmar.

Styrelsen besöker gärna föreningarna och sektionerna om det finns möjlighet.

I Danmark har man något som man kallar Besöksvänner. I Sverige kallar vi det Väntjänst. Det innebär att medlemmar i föreningarna och sektionerna besöker äldre döva som av olika skäl inte har möjlighet att komma till mötena. De kan annars bli mycket ensamma och kanske isolerade. SDP hoppas kunna skapa något liknande det som finns i  Danmark och ska söka (och hoppas få) bidrag från olika fonder för detta ändamål.

Om Post- och Telestyrelsen beviljar de pengar som sökts kommer SDP att tillsammans med ett företag som heter Dramaski att driva ett projekt om IT-utbildning för döva- främst äldre.

SDP deltar också i SDR:s likabehandlingsarbete.

Enligt önskemål från medlemmar kommer SDP tillsammans med Västanviks folkhögskola  att försöka genomföra en kurs om  ”Hälsa för äldre”.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Leksand den 26-27 mars.