SDP deltar tillsammans med övriga hörselskadeorganisationer i ett projekt som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS). Projektet ska dels se hur bildtelefonanvändare kan få samma möjligheter, förmåner och tillgänglighet som övriga telefonabonnenter, dels se över hur man kan förbättra kommunikationen med döva i krissituationer.

Allmän information om projektet:
Post- och telestyrelsen (PTS) startade projektet Infrastruktur för inkluderande telefoni i början av december 2018. Som en del av vårt uppdrag att verka för ökad digital delaktighet. Projektet planeras att pågå under perioden december 2018 till och med januari 2020. Projektet leds av Evantia som bland annat är leverantör av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net.

 

Syfte och mål med projektet
Syftet är att vidareutveckla, implementera, användartesta och utvärdera en infrastukturlösning som gör att telefonnummer och SIP-adresser knyts samman. Med en sådan infrastruktur på plats finns förutsättningar för att samtal till och från bildtelefoner ska kunna ringas med telefonnummer. Under projektet skall automatisk inkoppling av Bildtelefoni.net testas för både bild- och taltelefoner i de fall det krävs för att samtal ska kunna genomföras.

 

Målet med projektet är att skapa och utvärdera följande förutsättningar:

–          Användarna ska kunna ringa och ta emot telefonsamtal på liknande villkor som övriga telefonabonnenter, samt ha jämlika möjligheter till telemarknaden.

–           Möjligheter för målgrupper som använder Bildtelefoni.net att ringa och bli uppringda med telefonnummer som andra grupper i samhället. Eventuella samtalskostnader ska hamna på användarnas egna fakturor, vilket även skulle öppna upp för betalsamtal via Bildtelefoni.net.

–          Möjligheter för tjänstens användare att kunna utnyttja kampanjerbjudanden från t ex operatörer precis som andra grupper i samhället.

 

Beskrivning av projektet

Projektet är ett infrastrukturprojekt, som för användare skulle kunna innebära att lösningen blir operatörsoberoende och allmänt tillgänglig, samt vara en lösning som följer relevanta standarder. Detta är enligt önskemål och krav som har varit efterfrågade av användargrupper under lång tid. Om projektet når målen har ett stort steg mot en mer inkluderande telefoni uppnåtts.

Under projektet kommer användartester att genomföras. Cirka 50 testanvändare kommer att rekryteras bland användare som använder Bildtelefoni.net för sin kommunikation, både personer som använder bildtelefoner och personer som använder taltelefoner och som använder Bildtelefoni.net. Användartesterna planeras att pågå under perioden juli till och med november 2019.

Projektet kommer att informera förskrivare, användare och intressenter under projekttiden.

 

Samarbetsparter i projektet är:

Evantia – Projektledning

Centrum För Elektronisk Kommunikation (CFEK) – Förskrivar- och användarerfarenheter

Telia – Tjänsteprefix och infrastruktur

Sergel – Debitering

nWise – Teknisk anpassning av Bildtelefoni.net: s tjänsteplattform

NerikeTolkarna – Tolk- och tjänstemetodik

PTS – Beställare

 

Vid en gruppdiskussion med hörselskadeorganisationerna om kommunikation i en krissituation framkom följande

Det finns en osäkerhet kring hur väl det kommer att fungera att ringa 112 via förmedlingstjänsten i en skarp nödsituation

Mer informationsspridning för ökad kunskap om hur förmedlingstjänsterna fungerar när ett nödsamtal kommer in skulle skapa trygghet

Det saknas målgruppsinriktad information i broschyren ”När krisen eller kriget kommer” Broschyren finns översatt till teckenspråk men det saknas anpassad information om hur en döv person kontaktar 112 via förmedlingstjänsten eller via sms.

Exempelvis saknas information om att man måste registrera sig för att kunna använda SMS 112.

Stora problem med bristande information i tunnelbanan vid störning.

Viktig att Radion visar textinformation exempel i bilen

Potentiella lösningar diskuteras.