Rapport från förbundsstämma 2019

SDP:s förbundsstämma 25-27 juni 2019

Det hela inleddes den 25 juni med ett välkomnande av kommunalråd Andreas Sjölander som kände sig hedrad att förbundsstämman förlades i Härnösand. Vidare fick alla ombuden plus de andra en påse var med keps, mugg och penna vilket var uppskattat.

Därefter hölls en föreläsning av Bittan Martinell ” och hur gick det sen?”. En mycket intressant föreläsning om äldre dövas situation från början av 2000 -talet och fortfarande har ej mycket hänt.

20 ombud från hela Sverige deltog i stämman. Dessutom deltog flera utomstående medlemmar för att ta del av det hela.

Flera andra intresserade medlemmar kom också för att ta del av det hela. De sydligaste gästerna kom från Trollhättan.

Ordförande Kerstin Kjellberg var sjuk så vice ordförande Thyra Lindström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Röstlängden och dagordningen gicks igenom och godkändes efter vissa ändringar.

Åsa Henningsson valdes till stämmans ordförande och Per Eriksson till sekreterare. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Irene Hässledal och Bertil Hjalmers.

Mötet gick smidigt igenom under Åsas fasta hand och ledning. Styrelsen började med att informera om vad som är på gång. Verksamhetsberättelse för år 2017 och 2018 samt ekonomisk berättelse och revisionsberättelse 2017 och 2018 gicks igenom och godkändes med några tillägg.

Till förbundsordförande omvaldes Kerstin Kjellberg för 2 år och till ledamöter valdes Inga-Britt Andersson, Ingvar Edwall, Vera Dahlin och Anders Sundström. Till revisor valdes Stig Kjellberg och revisorssuppleant Sven Holmberg. Till valberedning valdes Thyra Lindström (sammankallande), Johnny Slotts och Per Eriksson.

Innan förbundsstämman avslutning upplästes av Thyra ett uttalande från förbundsstämman med dess ombud ang ” NU” får det räcka. Nu måste vi få ordning på äldrevård och att både boende och vård ska ges på teckenspråk! Vi har fått vänta för länge på kommunernas förståelse och tillmötesgående. Ombuden tar då detta uttalande hem till sina lokaltidningar där det ska införas. Därefter avslutades förbundsstämman med avtackningar och presentkorten delades ut.

Vice ordförande Thyra tackade alla ombud, övriga deltagare och avslutade förbundsstämman. En tyst minut hölls för sex medlemmar som gått bort under de två sista åren.

Irene Hässledal

Uttalande från SDP i samband med förbundsstämman 2019

Nu måste Ni lyssna på oss äldre teckenspråkiga döva. Vi kräver ökad trygghet och möjlighet till ökade sociala relationer. Det finns tidigare undersökningar som visar att 59% äldre döva och 27% äldre döva säger att de saknar emotionellt stöd.

Jämfört med Svenska folkhälsoinstitutets nationella undersökning om den allmänna hälsan, som visar att 13-15 % män och kvinnor saknar emotionellt stöd.

29 % döva män och 57% döva kvinnor känner sig otrygga, jämfört med övriga 16-19 % män och 44-46% kvinnor känner otrygghet. Det är dags att lyssna på oss äldre teckenspråkiga döva NU!

Vi kräver boende för äldre teckenspråkiga döva med tonvikt på sociala kontakter och trygghet = Teckenspråksmiljö

Bakom uttalandet står Sveriges dövas pensionärsförbunds styrelse + alla närvarande ombuden från de olika pensionärsföreningar och pensionärssektioner bakom :

Sveriges Dövas Pensionärsförbundsstyrelse: Kerstin Kjellberg, Thyra Lindström, Ingvar Edwall, Johnny Slotts och Inga-Britt Andersson 
Stockholms Läns Dövas pensionärsförening: Vineta Lyxell och Anders Sundström 
Göteborgs Dövas Pensionärsförening: Per Eriksson och Bertil Hjalmers 
Malmö Dövas Pensionärsförening: Sven-Erik Malmström och Bo Tufvesson 
Skånes Dövas Pensionärsförening: Ove Brodin och Lars-Åke Ingnert 
Dalarnas Dövas Pensionärsklubb: Ingemar Lindberg och Göran Persson 
Uppsala Läns Dövas Pensionärsförening: Inger Edwall 
Härnösands Dövas Förenings Pensionärssektion: Elinor Jonasson och Maj-Lis Mattsson 
Örebro Dövas Pensionärsförening: Carl Rasmussen och Irene Hässeldahl 
Gävleborgs Läns Dövas Pensionärssektion: Sven-Åke Norberg 
Medelpads Dövas Pensionärssektion: Maj Daver och Gunborg Sörberg