Förbundsstadgar

Dessa stadgar är antagna vid Sveriges Dövas Pensionärsförbunds årsstämma den 26 juni 2019

Med pensionärsförening menas lokal/regional pensionärsförening eller pensionärssektion, som har en egen styrelse samt stadgar.

 • 1 Förbundets namn

Förbundets namn är SVERIGES DÖVAS PENSIONÄRSFÖRBUND (SDP).

Organisationen bildades den 8 augusti 1976 med namnet Sveriges Dövas Pensionärsråd (SDP), som den 25 augusti 2001 ändrades till Teckenspråkiga Dövas Pensionärsförbund (TDPF). Den 30 april 2005 beslutades ett namnbyte till Sveriges Dövas Pensionärsförbund (SDP).

 • 2 Ändamål

Förbundet, som är en ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation, har till uppgift:

 • att hos ansvariga myndigheter och allmänhet framhålla teckenspråkets centrala betydelse för teckenspråkiga döva/hörselskadade pensionärers gemenskap, självkänsla och kulturella identitet,
 • att arbeta för att teckenspråkiga pensionärer får en god livskvalité och livsmiljö med delaktighet, inflytande och bestämmande över sin egen situation,
 • att arbeta för att teckenspråkiga pensionärer, som behöver vård och omsorg, får detta i en teckenspråkig miljö,
 • att verka för att teckenspråkiga pensionärers erfarenheter och kunskaper tas tillvara i samhället i samspel med yngre generationer.
 • att arbeta för att information till och från myndigheter och media till teckenspråkiga pensionärer sker på teckenspråk,
 • att främja teckenspråkiga pensionärers studie-, fritids- och kulturella verksamheter,
 • att främja pensionärsföreningarnas verksamheter.

 • 3 Organisation

Mom 1
Förbundet har sitt säte i Sundbyberg.

Mom 2
Förbundets beslutande organ är:

 • – Förbundsstämma
 • – Extra förbundsstämma
 • – Förbundsstyrelse

 • 4 Räkenskapsår

Förbundets räkenskaps- och verksamhetsår är 1 januari – 31december.

 • 5 Medlemskap

Mom 1
Alla som uppbär ålderspension, kan bli medlemmar i förbundets pensionärsföreningar.

Person, som är gift eller sambo med medlem, kan beviljas medlemskap, även om hon/han inte är ålderspensionär.

Pensionär/anhörig blir medlem i närmaste pensionärsförening, men har rätt att välja annan förening.

Mom 2
Specialförbund, yrkes- och intressegrupper samt associerade organisationer kan ansöka om medlemskap hos SDP. Beviljande av medlemskap fattas av förbundsstyrelsen

Mom 3
I de fall medlemsunderlaget ej räcker för att bilda en pensionärsförening kan ålderspensionärer från flera dövföreningar på rimligt avstånd från varandra gå ihop och bilda en förening på regional nivå.

Mom 4
Medlemskap för pensionärsförening beviljas av förbundsstämman. Medlemskapet gäller från den dag förbundsstämman beviljat pensionärsförenings inträde.

Mom 5
Pensionärsförening ska årligen sända sin verksamhets- och revisionsberättelse till SDP senast den 30 april för att få rösträtt under kommande stämma.

Mom 6
Det åligger varje medlem att följa förbundets stadgar och beslut, som fattats i stadgeenlig ordning.

 • 6. Förbundsavgift

Årsavgiftens storlek för SDP beslutas av SDR:s kongress.

Årsavgiften betalas till Sveriges Dövas Riksförbund som sköter medlemshanteringen för pensionärsförbundet.

 • 7. Uteslutning

Mom 1
Pensionärsförening eller enskild medlem som bryter mot fastställda stadgar och riktlinjer eller motarbetar SDP kan uteslutas.

Mom 2
Beslut om uteslutning fattas av förbundsstyrelsen och gäller i avvaktan på förbundsstämmans beslut. Beslut vid förbundsstämman fattas med 2/3 majoritet.

 • 8 Förbundsstämman

Mom 1
Förbundsstämman är SDP:s högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsstämma ska hållas vartannat år före den 30 juni på tid och plats, som förbundsstyrelsen bestämmer.

Mom 2
Kallelse till ordinarie förbundsstämma ska utsändas före 31 januari.

Mom 3
Varje pensionärsförening har rätt att sända två ombud till förbundsstämman. Alla ombud ska vara teckenspråkiga döva/hörselskadade.

Mom 4
Anmälan av ombud ska vara insänd till SDP senast två månader före förbundsstämman. Ombud ska få stämmohandlingarna senast en månad före stämman.

Mom 5
Alla medlemmar inom SDP har rätt att genom sin förening lämna motioner till förbundsstämman. Motionerna ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 30 november året före förbundsstämma. Motioner och styrelsens utlåtande däröver samt särskilda förslag från styrelsen ska vara utsända till ombuden senast två månader före stämman.

Mom 6
Ombud till förbundsstämman utses av pensionärsföreningarna. Varje ombud äger en röst. Yttrande- och förslagsrätt, men ej rätt att delta i beslut tillfaller förbundsstyrelsen.

Mom 7
Förbundsstämman fattar beslut genom öppen eller sluten omröstning och med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening förbundsstämmans ordförande företräder. Vid lika röstetal vid personval ska lottning ske Vid beslut om uteslutning (§ 7) stadgar (§ 14) eller upplösning (§ 15) gäller andra regler

Mom 8
Dagordning vid ordinarie förbundsstämma skall uppta följande:

 1. Förbundsstämmans öppnande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd och upprop av ombud
 3. Frågan om förbundsstämman blivit stadgeenligt utlyst
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av stämmoordförande
 6. Val av stämmosekreterare
 7. Val av protokolljusterare, som också är rösträknare
 8. Styrelsens meddelanden
 9. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för de gångna åren
 10. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för de gångna åren
 11. Revisors berättelse för de gångna åren
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för de gångna åren
 13. Behandling av motioner och förslag
 14. Beslut om ersättning till styrelsen och valberedningen
 15. Val av styrelse/ för en tid av två år
  1. förbundsordförande
  2. fyra ledamöter
 16. Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av två år
 17. Val av valberedning på tre personer för två år samt val av sammankallande
 18. Fastställande av arbetsordning för valberedningen
 19. Fastställande av verksamhetsplan för två år
 20. Fastställande av rambudget för en tid av två år
 21. Avslutning

Mom 11
Vid förbundsstämman får endast de frågor behandlas, som upptagits i kallelsen.

Mom 12
Förbundsordföranden, eller vid förhinder för denne, vice ordförande öppnar förbundsstämman och leder förhandlingarna till dess stämmoordförande valts.

Mom 13
Förbundsstämmans protokoll ska justeras och skickas ut till pensionärsföreningarna senast tre månader efter förbundsstämman.

 • 9 Extra förbundsstämma

Mom 1
Extra förbundsstämma hålls då ordinarie förbundsstämma, förbundsstyrelsen, revisorn eller minst hälften av de till förbundet anslutna föreningarna begär det

Mom 2
Kallelse till extra förbundsstämma ska utsändas senast två månader innan stämman hålles.

Mom 3
Vid extra förbundsstämma får endast den eller de frågor som upptagits i kallelsen behandlas.

Mom 4
I övrigt gäller de tillämpliga delarna under §8 i dessa stadgar.

 • 10 Valberedning

Valberedningen skall under tiden mellan förbundsstämmorna aktivt arbeta med att få fram kandidater till SDP:s styrelse och följa valberedningens arbetsordning, som förbundsstämman fastställt.

 • 11 Förbundsstyrelsen

Mom 1
Förbundsstyrelsen handhar ledningen av SDP:s verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av förbundsstämman fattade beslut.

Mom 2
Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och 4 ledamöter. Valbar är den person som har ålderspension och är medlem samt har erlagt fastställd medlemsavgift. Förbundsstyrelsen ska till majoriteten vara teckenspråkiga döva/hörselskadade.

Mom 3
Efter förbundsstämmans avslutande ska förbundsstyrelsen hålla konstituerande sammanträde omedelbart. Förbundsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och ekonomiansvarig samt beslutar om attesträtt och tecknande av SDP:s firma.

Mom 4
Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden.

Mom 5
Styrelsen sammanträder med minst tre sammanträden/år, på kallelse av förbundsordföranden, eller då minst tre ledamöter begär det.

Mom 6
Vid styrelsens sammanträde ska protokoll föras, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot styrelsen utser.

Mom 7
Vid frågor, där ledamot är jävig, ska denne lämna sammanträdet vid dessa särskilda tillfällen.

Mom 8
En representant för SDR adjungeras med yttrande- och förslagsrätt till SDP:s styrelsemöten.

 • 12 Ekonomiska förvaltningen

Mom 1
Styrelsen ansvarar för att den ekonomiska förvaltningen sker enligt god förvaltningssed.

Mom 2
Förbundets firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

Mom 3
Styrelsen ska vartannat år till förbundsstämman avlämna en av samtliga ledamöter underskriven årsredovisning för de förgående åren jämte revisors berättelse. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt bokslutskommentarer, allt i enlighet med god redovisningssed.

Mom 4
SDP kan, om så är lämpligt, anlita Sveriges Dövas Riksförbunds ekonomiska avdelning för administrativa tjänster.

 • 13 Revision

Av förbundsstyrelsen undertecknad verksamhetsberättelse ska tillsändas revisorn för revision inom tre månader efter verksamhetsårets utgång.

 • 14 Ändring av stadgar

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av förbundsstämman och är giltigt om det stöds av minst 2/3 av de röstberättigade vid förbundsstämman.

 • 15 Förbundets upplösning

För att upplösa förbundet krävs beslut på två efter varandra följande förbundsmöten varav det ena ska var en förbundsstämma. Beslut fattas med 2/3-delars majoritet. Om förbundet upplöses tillfaller alla tillgångar och handlingar Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) för att användas i arbetet med äldrefrågor.